Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Regulamin

Regulamin polisanarciarska.pl


Celem rzetelnej obsługi naszych Użytkowników przygotowaliśmy dwa regulaminy:

Regulamin zasad korzystania z serwisu polisanarciarska.pl§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) opisuje zasady korzystania z serwisu polisanarciarska.pl (zwanego dalej Serwisem), określa rodzaje usług świadczonych za jego pośrednictwem, warunki i zasady korzystania z Serwisu, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oferowanych za jego pośrednictwem.

2. Właścicielem serwisu www.polisanarciarska.pl jest Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie 01-192 przy ulicy Leszno 14, zarejestrowanej w rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, numer KRS: 0000588980, NIP 527-27-51-881.

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony: https://polisanarciarska.pl/regulamin/ w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu oraz oferowanych Usług.

5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu Serwisu, a korzystając z jego Usług wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.,nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., Dz. U. Nr 11, poz. 66) oraz innych stosownych aktów prawnych.

§2. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

1. rankomat.pl – Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie 01-192, przy ulicy Leszno 14, zarejestrowanej w rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, numer KRS: 0000588980, NIP 527-27-51-881.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w tym poszukująca ochrony ubezpieczeniowej za jego pomocą.

3. Serwis –zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronach internetowych http://www.polisanarciarska.pl podłączona do sieci Internet, stworzona przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. we współpracy z multiagencją Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. i/lub jego partnerów, w szczególności multiagencji Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. a także innych światowych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez Internet.

4. Usługi – usługi świadczone przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. drogą elektroniczną, o których mowa w §4 Regulaminu.

5. Oferta – indywidualna oferta ubezpieczeniowa określonego zakładu ubezpieczeń, przygotowana na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika i skierowana do Użytkownika przez multiagencję Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe

6. Towarzystwo Ubezpieczeniowe – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń według odpowiednich przepisów prawa, którego oferta ubezpieczeniowa prezentowana jest w Serwisie.

7. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu, określająca zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.

8. Cookies – małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia oraz prawidłowe działanie Serwisu. Niektóre Cookies mogą być przechowywane przez zdefiniowany w pliku cookie czas (użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia) a niektóre są usuwane zaraz po zakończeniu połączenia z Serwisem.

9. Formularz kalkulacjny – kalkulator składek umożliwiający Użytkownikowi przeliczenie wysokości składki na podstawie uzupełnionych przez niego danych

§3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną upoważnia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. do przekazania danych użytkownika do partnerów, których usługi są prezentowane w serwisie, w szczególności przez agencje ubezpieczeniowe i/lub towarzystwa ubezpieczeniowe. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez rankomat.pl w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

2. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że za wystarczające uznaje przekazanie mu informacji o Serwisie wskazane w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) poprzez umieszczenie tych informacji w Regulaminie oraz Serwisie w trakcie świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.

4. W wypadku, w którym Użytkownik dokonał wyboru Oferty zaprezentowanej przez multiagencję Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., dostępny pod adresem https://polisanarciarska.pl/regulamin/

5. Jeżeli Użytkownik zawarł za pośrednictwem multiagencji Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. umowę ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

§4. Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

1. polisanarciarska.pl, na podstawie niniejszego regulaminu, za pośrednictwem Serwisu, umożliwia Użytkownikowi, dostęp do propozycji ofertowych produktów i usług, w tym szczególnie ubezpieczeń turystycznych.

2. Użytkownik chcąc dokonać porównania ofert ubezpieczenia turystycznego jest zobowiązany wprowadzić do formularza kalkulacyjnego niezbędne i prawdziwe informacje umożliwiające obliczenie prawidłowej składki.

3. Użytkownik ma prawo do przerwania lub powrócenia do uzupełnienia formularza kalkulacyjnego w dowolnym momencie.

4. W celu przygotowania Oferty, dane wprowadzone przez użytkownika, z wyłączeniem danych osobowych, są za jego zgodą przekazywane są przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. do multiagencji Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

5. Zawarcie umowy ubezpieczenia nastąpi zgodnie z Regulaminem Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., dostępnego pod adresem https://polisanarciarska.pl/regulamin oraz według zasad określonych we właściwych ogólnych warunkach ubezpieczenia danego zakładu ubezpieczeń, mających zastosowanie do tej umowy i wskazanych w Ofercie.

6. Usługi świadczone przez Serwis są nieodpłatne dla Użytkownika.

§5. Techniczne aspekty korzystania z usług serwisu polisanarciarska.pl

1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0, Firefox w wersji co najmniej 2.0, Opera w wersji co najmniej 9.0, włączona obsługa Cookies i Java Script oraz minimalną rozdzielczość monitora 1024×768.

2. Dane przesyłane przy użyciu formularza elektronicznego są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.

3. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik są wprowadzane cookies, tj. małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia i po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną są usuwane z systemu informatycznego.

§6. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników serwisu polisanarciarska.pl jest Rankomat Sp. z o.o. Sp. k..

2. Dane osobowe Użytkownik przekazuje dobrowolnie i są one wykorzystywane w celu przygotowania ofert, a także zawarcia umowy ubezpieczenia, jej realizacji i obsługi. W związku z tym dane mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za realizację i obsługę zawartych umów ubezpieczenia.

3. Na podstawie odrębnego zapytania, Użytkownik może udzielić Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach określonych w tym zapytaniu lub na przekazanie danych osobowych podmiotom w nim określonym.

4. Użytkownik ma dostęp do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

5. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. SA wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak np. region, z którego łączy się Użytkownik.

6. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zobowiązuje się do ochrony podanych przez Użytkownika danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych

7. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe zostaną przekazane do Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k..

8. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.

§7. Zasady odpowiedzialności

1. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie odpowiada za podanie przez Użytkownika, w serwisie polisanarciarska.pl, niezgodnych ze stanem faktycznym, niepełnych i nieprawidłowych danych. Skutki uzupełnienia formularza kalkulacyjnego i danych do polisy przez Użytkownika nieprawidłowymi danymi ponosi Użytkownik.

2. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. może uniemożliwić dostęp do tych danych. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§8. Prawa własności intelektualnej

1. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. informuje, że wszelkie znaki towarowe znajdujące się w serwisie polisanarciarska.pl należą do Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. posiada prawo do ich wykorzystywania.

2. Użytkownik serwisu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.

3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z wszelkich dostępnych w serwisie treści tylko i wyłącznie do własnego, osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub innego podmiotu uprawnionego.

§9. Postępowania reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać mailowo na adres: turystyka@rankomat.pl

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 9.2. nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

§10. Postępowania końcowe

1. Spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłe w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.

3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski

4. Data opublikowania regulaminu 10.07.2017 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.§1. Postanowienia wstępne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego wykorzystywanego na podstawie stosownych umów przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., zwanego dalej „Serwisem”, w zakresie zawierania umów ubezpieczenia i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych lub ePrzelwów, zwanych dalej łącznie „Usługami”, jak też zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony https://polisanarciarska.pl/regulamin/ w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

5. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z Usług wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., nr 11, poz. 66), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm. – zwanej dalej „Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym”) oraz innych stosownych aktów prawnych.

§2. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

1. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. – Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 14 zarejestrowana w rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000549898, NIP 113-28-87-302, Regon 361130993. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. jest agencją ubezpieczeniową wpisaną do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonym przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Adres email: www.knf.gov.pl.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług udostępnionych w Serwisie.

3. Serwis – wykorzystywana przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna ma stronach internetowych http://www.polisanarciarska.pl podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub jego partnerów, a także innych światowych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez Internet, w tym zawarcie umowy ubezpieczenia.

4. Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające zawieranie umów ubezpieczenia na odległość i bieżące dokonywania płatności przy użyciu kart płatniczych i z wykorzystaniem ePrzelewów.

5. Czynności agencyjne – czynności wykonywane przez pracowników Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. w imieniu zakładu ubezpieczeń polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego zakładem ubezpieczeń, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

6. Usługi – czynności agencyjne, o których mowa w pkt 5 powyżej, w zakresie zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych i ePrzelewów.

7. Zakład ubezpieczeń – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wykonuje czynności agencyjne; informacja o Zakładach Ubezpieczeń, na rzecz których Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wykonuje czynności agencyjne oraz udzielone mu pełnomocnictwa znajdują się w Serwisie.

8. Ubezpieczający – Użytkownik zawierający umowę ubezpieczenia z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu.

9. Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rachunek jest zawierana umowa ubezpieczenia.

10. Polisa – dokument, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej.

11. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta przez Ubezpieczającego z wybranym przez niego Zakładem ubezpieczeń z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu; treść umowy ubezpieczenia reguluje polisa oraz OWU.

12. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana Umowa ubezpieczenia; OWU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Stron transakcyjnych w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

13. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu, określająca zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.

14. Cookies – małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia oraz prawidłowe działanie Serwisu. Niektóre Cookies mogą być przechowywane przez zdefiniowany w pliku cookie czas (użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia) a niektóre są usuwane zaraz po zakończeniu połączenia z Serwisem.

§3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony http://polisanarciarska.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez rankomat.pl w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

2. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że za wystarczające uznaje przekazanie mu informacji o Serwisie wskazanych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym poprzez umieszczenie tych informacji w Regulaminie oraz Serwisie w trakcie świadczenia Usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa.

5. Jeżeli Użytkownik zawarł umowę ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w OWU wybranego Zakładu ubezpieczeń.

§4. Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

1. Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. W działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.

3. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.

4. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. lub Zakład ubezpieczeń. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

6. Koszty połączenia z Serwisem ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

§5. Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki ubezpieczeniowej

1. Użytkownik za pośrednictwem Stron transakcyjnych wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę lub sumy ubezpieczenia.

2. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz ewentualnie osób uprawnionych do otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Ubezpieczonego/ych (zwanych dalej „Uposażonymi”), jak też zaakceptowanie OWU, a następnie wysokości składki ubezpieczeniowej.

3. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust. 2, powyżej powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. i Zakładowi ubezpieczeń oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.

4. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje po wyliczeniu na Stronach transakcyjnych wysokości składki ubezpieczeniowej poprzez wybór przez Użytkownika opcji „Kup teraz” znajdującego się na stronie transakcyjnej Serwisu oraz opłacenie składki ubezpieczeniowej z wykorzystaniem karty płatniczej lub ePrzelewu.

5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą lub ePrzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem eCard S.A. W chwili płatności Użytkownik musi zapewnić środki w kwocie stanowiącej równowartość składki ubezpieczeniowej.

6. Dostępne są następujące formy płatności:

  • Karty płatnicze: (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro);
  • ePrzelewy: Płacę z Inteligo (Inteligo), mTransfer (mBank), MultiTransfer (MultiBank), Płacę z Nordea (Nordea), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z City Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A Citi Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A.), MeritumBank Przelew (Meritum Bank ICB S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Alior Sync, Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski S.A.), Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), Invest Bank S.A., Płacę z IKO (PKO BP S.A.), DB Transfer (Deutsche Bank PBC S.A.);
  • Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank PBC S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millenium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank PKO BP S.A., Inteligo Services, Bank Zachodni WBK S.A., Bank Pekao S.A.

7. Po zawarciu Umowy ubezpieczenia i pozytywnym wyniku transakcji płatności Użytkownik otrzymuje Polisą potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, na wskazany adres e-mail.

8. Ubezpieczający może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż trzydzieści dni.

9. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej (z własnoręcznym podpisem), a za dzień jego dostarczenie liczy się dzień nadania pisma w placówce operatora publicznego lub dzień otrzymania pisma za pośrednictwem faxu (22 417 11 40) bądź maila (turystyka@rankomat.pl).

10. W przypadku odstąpienia od umowy Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zwróci Ubezpieczającemu składkę ubezpieczeniową pomniejszoną o kwotę proporcjonalną do wykorzystanego okresu ochrony oraz ewentualne koszty manipulacyjne naliczone przez zakład ubezpieczeń.

11. Zwrot składki zostanie dokonany, w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, na wskazany przez Ubezpieczającego numer rachunku bankowego. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

12. Użytkownik ma pełen dostęp do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, znajdujących się w serwisie rankomat.pl, na podstawie których zostanie zawarta wybrana przez Użytkownika umowa ubezpieczenia, po jego wcześniejszej akceptacji. Wszelkie Ogólne Warunki Ubezpieczenia umieszczone są na stronach serwisu w sposób umożliwiający ich pobranie, odtworzenie, wydrukowanie oraz utrwalenie.

13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia.

§6. Warunki techniczne świadczenia usług

1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0, Firefox w wersji co najmniej 2.0, Opera w wersji co najmniej 9.0, włączona obsługa Cookies i Java Script oraz minimalną rozdzielczość monitora 1024×768.

2. Dane przesyłane przy użyciu formularza elektronicznego są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.

3. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik są wprowadzane Cookies.

§7. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach świadczenia usługi jest Zakład ubezpieczeń który powierza przetwarzanie danych Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. na zasadach określonych w umowie agencyjnej zawartej pomiędzy Zakładem i Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. w celu wykonania umowy agencyjnej oraz Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k..

2. Ubezpieczający, Ubezpieczony/eni i Uposażony/ni mają w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści i zakresie przetwarzania swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

3. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Ubezpieczającego, Ubezpieczonego/ych i Uposażonego/nych. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. będzie przetwarzał powierzone mu ich dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, umową zawartą z Zakładem ubezpieczeń i stosowanymi regulacjami wewnętrznymi Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

4. Szczególne zagrożenia związane z korzystania z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.

§8. Zasady odpowiedzialności

1. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie odpowiada za podanie przez Użytkownika, w serwisie http://rankomat.pl, niezgodnych ze stanem faktycznym, niepełnych i nieprawidłowych danych. Skutki uzupełnienia formularza kalkulacyjnego i danych do polisy przez Użytkownika nieprawidłowymi danymi ponosi Użytkownik.

2. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. może uniemożliwić dostęp do tych danych. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§9. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane:

i. drogą elektroniczną na adres reklamacje@rankomat.pl;
ii. ustnie – telefonicznie pod nr tel. (22) 417 11 40 w godzinach 09.00 – 17.00 w dni robocze
(połączenia płatne zgodnie z taryfą operatora, z którego korzysta Użytkownik);
iii. drogą pisemną – za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera na adres Agenta:
Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa lub osobiście w siedzibie Agenta.

2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej:

i. oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres
korespondencyjny, dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją),
ii. szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania.
Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.
powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail
lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

5. Użytkownik może złożyć reklamację bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeniowego za
pośrednictwem Agenta. Agent niezwłocznie przekaże reklamację do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

6. Użytkownik może również złożyć reklamację samodzielnie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

§10. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Ubezpieczającego, Ubezpieczonego/ych lub Uposażonego/nych. Spory mogą być też rozstrzygane polubownie przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych lub Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z regulaminami tych sądów.

3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.

§11. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wszedł w życie z dniem 25.09.2017 r.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.

Porównaj oferty!
Ubezpieczenie narciarskie - Europa Ubezpieczenie narciarskie - Generali Ubezpieczenie narciarskie - Signal Iduna Ubezpieczenie narciarskie - Warta Ubezpieczenie narciarskie - Aviva Ubezpieczenie narciarskie - ihi Bupa Ubezpieczenie narciarskie - Axa